CMC INFOSEC phân tích mã độc Petya – ransomeware này tấn công máy tính của bạn như thế nào?!

INFORMATION Mã SHA1 của file sample: 34f917aaba5684fbe56d3c57d48ef2a1aa7cf06d 9717cfdc2d023812dbc84a941674eb23a2a8ef06 38e2855e11e353cedf9a8a4f2f2747f1c5c07fcf 56c03d8e43f50568741704aee482704a4f5005ad Command lines: Scheduled Reboot Task:  Petya schedules a reboot for a random time between 10 and 60 minutes from the current time: schtasks /Create /SC once /TN “” /TR “<system folder>\shutdown.exe /r /f” /ST <time>… Read More